போலிச் செய்திகளை தடுக்கத் தவிக்கும் Facebook

Facebook தளத்தில் அதிக அளவான போலிச் செய்திகள் நாளாந்தம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாறான செய்திகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு Facebook பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ள போதும், முழுமையாக வெற்றியளிக்கவில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Facebook நிறுவனத்தின் அறிக்கை ஒன்றில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இவ்வாறான செய்திகளை அறிந்து நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மூன்றாம் தரப்பு ஒன்றுக்கு […]

செவ்வாய்கிரகத்தில் சுடுநீரா? அங்கு மணற்குன்றுகள் எதனால் உருவாகின? விளக்கம் இதோ

செவ்வாய்கிரகத்தின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக இருப்பது அங்குள்ள மணற்குன்றுகளாகும். இவை எவ்வாறு உருவாகின என்பதுதொடர்பில், செவ்வாய்கிரகத்தை ஒத்த சூழ்நிலைகள் பூமியில் உருவாக்கப்பட்டு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் செவ்வாய்கிரகத்தில் சிரிய அளவான நீர் அதிதீவிர கொதிநிலையை அடைவதனால், மணலை பொங்கச் செய்து, இவ்வாறான மணற்குன்றுகளை உருவாக்கி இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. அத்துடன் பூமியில் […]