நாசா/ செவ்வாய்கிரகம் செல்வதற்கு அண்டவெளி கதிர்வீச்சு தடையல்ல

பூமியில் காணப்படும் கதிர்வீச்சுக்களை விட, அண்டவெளியில் உள்ள கதிர்வீச்சுகள் மனித உடலுக்கு மிகப்பெரிய தீங்கை விளைவிக்கக்கூடியவை.

ஆனால் செவ்வாய்கிரகத்துக்கு மனிதர்கள் செல்வதற்கு இந்த கதிர்வீச்சி இனியும் தடையாக இருக்கப்போவதில்லை என்று நாசாவின் விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

கதிர்வீச்சு உள்ளிட்ட இதர அண்டவெளி பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

விண் பயணிகள் பாதுகாப்பாகவும், வெற்றிகரமாகவும் செவ்வாய்க்கிரகம் சென்று, மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பி வழமைப்போன்றும் வினைத்திறனாகவும் வாழ்க்கை நடத்த முடியும் என்று அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

கதிர்வீச்சிப் பாதிப்பைக் கருத்திற்கொண்டே இதுநாள் வரையில் செவ்வாய்கிரகத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பாதிருந்த நாசாவிற்கு, தற்போது புதிய வழி கிடைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *