ஐந்து இரட்டைக் கருந்துளைகள் கண்டுபிடிப்பு

விண்ணாய்வு விஞ்ஞானிகளால் ஐந்து இரட்டைக் கருந்துளைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஒவ்வொரு கருந்துளையும் சூரியனைக் காட்டிலும் பல மில்லியன் மடங்கு பெரியனவாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இரட்டைக் கருந்துளைகள் ஆனவை, இரண்டு நட்சத்திர மண்டலங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி, பின்னர் ஒன்றிணைந்தமையால் உருவாகியுள்ளன.

இதன்காரணமாக இரண்டு கருந்துளைகள் அருகருகே இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் ஊடாக, அண்டவெளி மற்றும் நேரம் குறித்த பல்வேறு புதிய புரிதல்களுக்கு வழி ஏற்பட்டிருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *